Råderetskatalog

Råderetskatalog

De tre typer af muligheder

Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver mulighed for at forbedre og/eller ændre din bolig: Råderet inde i boligen og råderet udenfor boligen.


Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor.


Udover råderetten har du også en anden mulighed for at lave forbedringer i din bolig. Det hedder individuel modernisering. For at kunne bruge individuel modernisering skal der tages en fælles beslutning i afdelingen om, hvad der kan forbedres samt hvilke løsninger, der er mulige. Beslutningen tages på et afdelingsmøde. Det er dog op til hver enkelt husstand, om man vil have foretaget forbedringen eller ej. Individuel modernisering finansieres gennem et fælles lån i afdelingen, som betales over huslejen af de lejere, der har valgt forbedringen. Hvis du vil vide mere om individuel modernisering, skal du henvende dig på dit ejendomskontor eller til din afdelingsbestyrelse. Resten af dokumentet handler om din råderet.


Råderet inde i boligen

Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.


Forbedring af din bolig

Som udgangspunkt er alle forbedringsarbejder inde i boligen tilladt, dog med visse undtagelser. Forhør dig nærmere på ejendomskontoret. Forbedringsarbejder giver ret til godtgørelse, medmindre der er tale om særlig energiforbrugende forbedringer. Du må også opsætte og nedtage ikke-bærende skillevægge, men der gives ikke godtgørelse for dette. Det er ikke tilladt at installere hårde hvidevarer under råderetten, dette hører under installationsretten.


Husk altid at kontakte ejendomskontoret, før du begynder arbejdet.


Ændring af bolig

Din afdeling kan også tillade, at der inde i boligen kan udføres andet arbejde, som ikke er forbedringer. Dette kaldes ændring af boligen. Hvis der er tale om ændringer i boligen kan boligorganisationen stille krav om, at du ved fraflytning fører lejemålet tilbage til det oprindelige. Der skal i så fald altid betales et depositum, før du kan begynde arbejdet.


Husk altid at kontakte ejendomskontoret, før du begynder arbejdet. På ejendomskontoret kan de fortælle dig, om det ønskede arbejde er en ændring eller en forbedring, og om du skal betale depositum eller kan få en godtgørelse, hvis du fraflytter.


I 4904-5 Stationstorvet er følgende ændringer godkendte:


Forbedringer i boligen


Udskiftning/etablering af køkken


Arbejder i boligen, der ikke er forbedringer.

Her kræves ikke retablering ved fraflytning


Garderobeskabe

Opsætning af glasdøre i bruseniche

Quooker

Underskab

Toiletskab

Indvendige døre

Nedtagning og opsætning af ikke-bærende skillevægge.

Opsætning af fliser mellem køkkenbord og overskabe.    (15.09.2021)

 

Det er tilladt at installere en Quooker. Der vil blive opkrævet et vedligeholdelsestillæg.


Badeværelse: Det er tilladt at opsætte ekstra underskab


Det er tilladt at ændre toiletskab med montering af skuffer.


Indvendige døre kan skiftes til glasdøre.


Det er tilladt at montere skillevægge i afdelingen. Der må ikke ske fastgørelse med skruer eller lignende i gulvet. Det anbefales at skillevæggen udføres med et skellet af lægter, der sættes i spænd mellem gulv og loft i lejemålet, lægten kan eventuelt fastgøres til gulv med kraftigt dobbeltklæbende tape eller lignende.

Hvis der sker skader på gulvet i forbindelse med etablering af skillevægge hæfter lejer herfor.


Det er tilladt at opsætte fliser mellem køkkenbord og overskabe. (Gem nogle til reparation). Arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt udført.


Arbejder udenfor boligen, der ikke er forbedring.

Her kræves ikke retablering ved fraflytning.


Udskiftning af de matterede glasfelter til klare glasfelter monteret på altaners forside.


Udskiftning af matterede glasfelter til klare glasfelter på altaners sydside. Gælder altaner på de 2 x 4 lejligheder mod syd (banen) som har udsigt til vandet.


Derudover kan der gives tilladelse til udskiftning af matterede glasfelter på altanernes sider.


Udskiftning af de matterede glasfelter skal udføres af Hauge Stål, som har stået for levering og montering af altaner i forbindelse med byggeriet, og dermed har garantiforpligtelsen. De klare glasfelter skal være af samme kvalitet, som de glas, der bliver udskiftet.


Vallensbæk Kommune har givet tilladelse til udskiftning af hele glasfelter, dvs. 1, 2, 3 osv., bare det er hele glasfelter. Delvist matteret glasfelt i et helt glasfelt er ikke tilladt.


Det betyder også, at de klare glas ikke delvist må tildækkes med folie. Det betyder, hvis der efterfølgende ønskes tildækning af det klare glas skal hele glasfeltet dækkes med folie. Der skal i den forbindelse indtænkes ensartethed af folievalg.
Ændring af bolig

Her kræves der retablering ved fraflytning


Toiletforhøjer

Hårde hvidevarer

Foldedøre

Bruser-bidet

Folie på vindue og hoveddør


Det er tilladt at montere foldedøre. Der må ikke ske fastgørelse med skruer eller lignende i gulvet.


Det er tilladt at montere et bruser-bidet ved toilettet.


Vindue: Det er tilladt at at sætte folie på vinduet ved siden af hoveddøren – af samme type, som den, der er anvendt på døren.

Hoveddør: Det er tilladt at tage folien af hoveddøren.


Råderet udenfor boligen

Reglerne for råderet udenfor boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Her er der ingen generelle regler – det er den enkelte afdeling, der beslutter, hvilke forbedringer og ændringer, der tillades. Det skal dog godkendes af boligorganisationen.I 4904-5 Stationstorvet er følgende forbedringer godkendte:


Forbedringer udenfor boligen


Inddækning af altan.


Inddækning af altaner skal udføres som de inddækninger, der er udført i forbindelse med ibrugtagning af bygningen. Inddækningen er af mærket Lumon. Der skal ansøges om byggetilladelse hos Vallensbæk Kommune.


Råderet udenfor boligen, giver kun ret til godtgørelse, hvis der er tale om en forbedring. Hvis der ikke er tale om forbedringsarbejder (ændring af bolig), kan der stilles krav om reetablering ved fraflytning. Der skal i så fald altid betales et depositum, før arbejdet kan påbegyndes.


Hvis du foretager en forbedring udenfor boligen, vil arbejdet næsten altid medføre en huslejeforhøjelse, da afdelingen har forpligtelsen til at vedligeholde godkendte forbedringer. Du skal derfor være med til at betale til vedligeholdelse og udskiftning af din forbedring. På ejendomskontoret kan de fortælle dig mere om reglerne.


Hvis du har forslag om tilføjelser til listen over tilladte ændringer, så kontakt din afdelingsbestyrelse, som kan medtage dine forslag næste gang, råderetskataloget skal revideres. Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte ejendomskontoret.


En idé opstår

Du får en idé til noget, du gerne vil forbedre i din bolig.


Anmeldelse

Der skal altid tages kontakt til ejendomskontoret.  Råderetsarbejde må ikke sættes i gang, før du har fået en skriftlig tilladelse fra ejendomskontoret. I tilladelsen står der, om du kan få godtgørelse for den udførte forbedring og om forbedringen vil medføre en huslejestigning.


Hvis ikke du modtager et skriftligt afslag senest otte uger efter, at ejendomskontoret har modtaget din anmeldelse om råderetsarbejder, kan du påbegynde arbejdet uden tilladelse, men vær opmærksom på, at juli ikke regnes med i de otte uger.


Håndværket påbegyndes

Du bestiller håndværkere eller går selv i gang med arbejdet.


Når du har gennemført forbedringer omfattet af råderet inde i boligen og råderet udenfor boligen, har du ret til godtgørelse efter reglerne i loven. Der er en maksimumgrænse på godtgørelsen for forbedringsarbejder, som fastsættes årligt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Du kan få oplyst det aktuelle beløb på ejendomskontoret. Godtgørelsen afskrives over 10 - 30 år. Afskrivningsperioden fastsættes efter den enkelte forbedrings forventede holdbarhed. De nærmere regler herfor er fastlagt i loven med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger.


Håndværket godkendes

Når arbejdet er færdigt, skal det godkendes af ejendomskontoret.


En idé opstår

Du får en idé til noget, du gerne vil ændre i din bolig.


Ansøgning

Der skal altid fremsendes en ansøgning til ejendomskontoret.  Ændringer må ikke sættes i gang, før du har modtaget en skriftlig tilladelse fra ejendomskontoret. I tilladelsen vil der stå om ændringen skal reetableres, og om der skal betales depositum.


Håndværket påbegyndes

Du bestiller håndværkere eller går selv i gang med arbejdet.


For ændringer af boligen, og hvor der kræves reetablering ved fraflytning, skal der betales et rimeligt depositum til sikkerhed for udgifterne til reetablering. Ejendomskontoret fastsætter et rimeligt depositum.


Håndværket godkendes

Når arbejdet er færdigt, skal det godkendes af ejendomskontoret.