Installationsretten

Installationsretten

Reglerne for installationsretten er beskrevet i Lov om leje af almene boliger. Her gives der ret til at udføre sædvanlige installationer i boligen, herunder ret til at opsætte antenne for at modtage radio- og tv-programmer samt installation af hårde hvidevarer.


Det er dig som lejer, der har pligt til at vedligeholde installationen. Hvis KAB ikke kræver reetablering ved fraflytning, vil installationen være en del af det lejede, når den næste lejer flytter ind, og i så fald har KAB herefter pligten til at vedligeholde installationen og deraf følgende udgifter.


Retten til installation af hårde hvidevarer gælder ikke, hvis boligorganisationen kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen.


Retten til opsætning af antenner el. lign. gælder ikke, hvis lejeren kan få adgang til et ønsket program enten gennem udlejerens fælles tv-forsyning, fælles bolignet eller gennem et af lejerne etableret fællesantenneanlæg.


Ønsker du at udføre arbejde, der hører under installationsretten, skal du give ejendomskontoret besked, inden du foretager installationen.


Boligorganisationen skal indenfor 14 dage fremsende en tilladelse/afslag med betingelse/begrundelse herfor. Afdelingen kan stille krav om depositum til reetablering samt om forevisning af gyldig forsikringspolice for installationen.


Har du opsat en installation uden godkendelse og kan ejendomskontoret ikke give dig tilladelse til at installere det ønskede, så skal du omgående fjerne installationen og udbedre eventuelle skader for egen regning.


Er du i tvivl om noget, så kontakt ejendomskontoret.