Husorden

Husorden

Leveregler for godt naboskab

Vi bor mange mennesker i Stationstorvet.

Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på.

For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler:


  1. Vi tager hensyn til hinanden og taler roligt sammen, hvis vi er uenige
  2. Vi passer på vores fælles områder og ting, så vi undgår ekstra udgifter
  3. Vi bidrager til, at det er sikkert at bo og færdes i afdelingen


Denne husorden fortæller, hvad de tre leveregler konkret betyder. Husordenen fortæller ikke om f.eks. vedligeholdelse, fremleje, råderet m.m. Det kan du læse om i vedligeholdelsesreglementet, råderetsreglementet, i lejeaftalen, i lov om leje af almene boliger m.v., som du finder på www.kab-bolig.dk.


Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husordenen.


Hensyn: Støj

Vi bor tæt, og derfor skal vi tage hensyn, når vi hører musik, har gæster eller bruger støjende maskiner.

•Skru ned for lyden efter kl. 23.00, så dine naboer kan få deres nattero

•Brug kun støjende værktøj og maskiner i tidsrummet:

–Hverdage mellem kl. 10.00 og 18.00

–Weekender mellem kl. 10.00 og 12.00

•Giv dine naboer besked i god tid, hvis du planlægger en fest


Hensyn: Ejendommen

De fleste sætter pris på at bo i pæne omgivelser. Omgivelser, som man også kan vise frem, når man får gæster. Det skal vi alle sikre.

•Søg om tilladelse til at opsætte parabol eller antenne på ejendomskontoret

•Husk at tømme din postkasse

•Ryg ikke indendørs i fælleslokaler og i opgange.

•Følg ejendommens regler for brug af pulterrum.

•Følg ejendommens regler for brug af fælleslokaler, inkl. køkken, wc/baderum og gæsteværelse

•Hold din altan pæn. Tøj kan tørres på løse, lave tørrestativer.

•Hold trappeopgangen pæn

•Hold elevatoren pæn


Hensyn: Orden

Vi risikerer at få skadedyr som rotter og duer, hvis vi ikke holder orden på vores fællesområder.

•Ryd op efter dig selv på fællesområderne

•Undlad at fodre dyr på ejendommens område

•Smid dit affald i skraldecontainerne, og lad det ikke stå.


Hensyn: Husdyr

I hver husstand er det tilladt at have ét husdyr.

Heri er ikke medregnet smådyr i balje, bakke og bur.

Det kræver dog en skriftlig tilladelse. Ansøgningsblanket finder du på kab-bolig.dk.

 

  1. Husdyret skal altid, når det færdes på ejendommen udenfor lejemålet, føres i snor.
  2. Husdyret må ikke være til ulempe for andre beboere eller for ejendommen som sådan.
  3. Husdyret må ikke forurene bebyggelsens arealer. Ryd op efter dit husdyr.


Ovenstående regler gælder også for besøgene husdyr, hvor det påhviler værten at sørge for at retningslinjerne følges.

Husstande, der efter de gamle regler har kunnet medbringe 2 husdyr ved indflytning, bevarer denne tilladelse.

Skulle et husdyrhold give anledning til problemer, fordi ovenstående regler gentagne gange ikke overholdes, kan afdelingsbestyrelsen inddrage tilladelsen til det konkrete husdyrhold.

En sådan afgørelse kan dog indankes til en efterfølgende beslutning på et afdelingsmøde.

Gentagne overtrædelse af betingelserne bevirker, at lejeaftalen kan betragtes som misligeholdt, hvilket kan medføre ophævelse af lejemålet jf.:

“Lov om leje af almene boliger”, § 90, stk. 1, nr. 7, hvis tekst er: “Når lejeren har tilsidesat god skik og orden jf. § 81, stk. 1, nr. 1-8 eller 11, jf. § 81, stk. 2, forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet”.

 


Hensyn: Respekt

Et godt hjem er afhængigt af et godt naboskab

•Når vi er uenige, taler vi med hinanden om det

•Tal venligt og respektfuldt til andre

•Fortæl hvad du er utilfreds med og hvorfor, direkte til den det vedrører

•Prøv at finde en løsning. Hvis det ikke lykkes, så kontakt ejendomskontoret

•Det kan blive nødvendigt at skrive en klage og at inddrage de retslige instanser


Økonomi: Affald

Vi får en ekstra regning, når vi ikke sorterer vores affald korrekt. Lad os sammen holde udgifterne og dermed vores husleje nede.

•Sorter dit affald rigtigt. Læs hvordan du sorterer dit affald korrekt i bilag 1. 

•Ejendomsfunktionæren har ansvar for at holde vores område pænt, men ikke for at rydde op efter os hver især. Ryd derfor op efter dig selv, ellers risikerer du at få en regning for oprydningsarbejdet


Økonomi: Vedligeholdelse

Når vi passer godt på vores fælles ting og vores fælles område, sparer vi penge på reparationer og indkøb af nye ting.

•Pas godt på vores fællesområder og ting

•Husk at sørge for, at alle i din bolig og dine gæster også overholder reglerne

•Kontakt ejendomskontoret, hvis f.eks. dit toilet eller vandhane begynder at løbe

•Sørg for at afløb ikke stopper til. Det kan medføre vandskader

•Hold boligen opvarmet om vinteren og husk at lufte ud, så der ikke kommer fugt i boligen


Sikkerhed: Færdsel og parkering

Det skal være sikkert for os alle at færdes i og omkring afdelingen.

•Kør forsigtigt og overhold skiltning

•Afdelingen har 49 parkeringslicenser, og der er mulighed for gæsteparkering.  Læs i reglerne herom i bilag 2.

•Parkér kun på de pladser, der er beregnet til det

•Sørg for at dine gæster overholder reglerne


Sikkerhed: Brandsikkerhed

Vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå brand. Hvis uheldet er ude, skal vi sikre, at brandfolkene kan komme frem, og at vi selv kan komme ud.

•Hold brandveje fri og stil ikke genstande som f.eks. barnevogne og sko i trappeopgangen

•Smid ikke cigaretskodder på fællesarealer

•Hold branddøre og -vinduer lukkede

•Det er tilladt at grille på privat altan. Grilning på eventuel grillplads på Fællesdækket tages op ved fastsættelse af endelig husorden efter indflytning.


Sikkerhed: Forsikring

Ved tyveri, brand, vandskade eller lignende uheld er det vigtigt at være forsikret, så du kan få erstatning. Sørg for at have en indboforsikring.